Czym jest romantyzm?

Czym jest romantyzm?

Romantyzm jest prądem artystycznym, który w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych pojawia się jako reakcja przeciw klasycyzmowi u schyłku XVIII w. i trwa prawie do połowy XIX w. Romantyzm w przeciwieństwie do klasycyzmu jest kierunkiem zaangażowanym ideologicznie, aktywnie reagującym na wydarzenia polityczne: narastające sprzeczności klasowe i walkę klasową, wystąpienia ludu przeciw sprzymierzonej z kapitałem władzy absolutnej oraz walką narodowowyzwoleńczą krajów pozbawionych niepodległego bytu.

Artysta romantyczny szuka przede wszystkim wyrazu dla własnych, osobistych uczuć, powoduje się natchnieniem, odrzucając krępujące twórczość kanony i zasady estetyki. W sztukach plastycznych romantyzm najpełniej wyraził się w malarstwie; rzeźba natomiast nie wyswobodziła się całkowicie spod wpływu klasycyzmu; podobnie i architektura nie stworzyła własnych form. Malarstwo romantyczne bierze tematyką z bieżących wydarzeń, z aktualnej problematyki. Klasyczny lad, spokój, harmonia ustępują kompozycji burzliwej i dynamicznej. Nie wyrzekając się światłocienia, malarze śmielej posługują się kolorem. Troska o przekazanie odbiorcy własnych uczuć staje się głównym celem twórcy.