Kierunek realistyczny

Kierunek realistyczny wywodzi się z przesłanek filozofii materialistycznej, głoszącej obiektywne istnienie świata, i z teorii materializmu historycznego (Marks, Engels) formułującej obiektywne prawa historycznego rozwoju i stawiającej przed jednostką postulat aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Tematyka dzieł realistycznych wzbogaca się o …

Realizm – definicja i środki wyrazu

Realizm – definicja i środki wyrazu.

Rozwój realizmu, jako określonej metody odzwierciedlania w dziele sztuki zjawisk otaczającego świata, przypada zasadniczo na drugą połowę XIX wieku. U źródeł realistycznej koncepcji sztuki stoi racjonalizm doby oświecenia opowiadający się za poznawaniem świata drogą …

Czym jest romantyzm?

Czym jest romantyzm?

Romantyzm jest prądem artystycznym, który w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych pojawia się jako reakcja przeciw klasycyzmowi u schyłku XVIII w. i trwa prawie do połowy XIX w. Romantyzm w przeciwieństwie do klasycyzmu jest kierunkiem zaangażowanym ideologicznie, …

Romantyzm – definicja i środki wyrazu

Romantyzm – definicja i środki wyrazu.

Romantyzm jest prądem artystycznym, który od schyłku w. XVIII, a więc równolegle z wszechwładnym jeszcze panowaniem klasycyzmu, zaczął przenikać do literatury, muzyki i sztuk plastycznych, by zatryumfować w latach 1820—1850.

Pełny rozwój romantyzmu przypada …

Pojęcie klasycyzmu

Pojęcie klasycyzmu należy rozumieć dwojako: z jednej strony jako przejaw umysłowości ludzi doby oświecenia, opartej na wewnętrznej harmonii, racjonalnym sposobie myślenia i bycia, z drugiej — jako typowy dla pewnego okresu zespól cech stylowych, właściwych wszystkim dziedzinom sztuki: plastyce, architekturze, …

Klasycyzm w różnych krajach

Klasycyzm w różnych krajach.

Klasycyzm jako styl oficjalny w architekturze i sztukach plastycznych rozwija się i utrzymuje w Europie od wczesnych lat XVIII wieku do pierwszego trzydziestolecia w. XIX. Najwcześniej przyjął się w Anglii, bo ok. r. 1720 jako tzw. …

Dwie fazy klasycyzmu

Dwie fazy klasycyzmu.

Mówiąc ogólnie, sztuka klasycystyczna stanowi całkowite zaprzeczenie barokowej dynamiki formy, kontrastów linii, barwy i światłocienia. Jej cechami są harmonia, ład, powaga, spokój i pewna surowość.

W fazie wcześniejszej klasycyzm jest jeszcze bliski sztuce rokoka w jego wyrafinowanej …

Zwrot do antyku

Zwrot do antyku.

Nadchodziły czasy poważnych decyzji. U źródeł przemian w życiu społecznym stała filozofia i nauka; teraz chodziło o to, aby nowym wymogom społecznym sprostać mogła także i sztuka. Sztuka poważna, wzniosła, logiczna i konsekwentna. Te wszystkie przymioty odnaleziono …

Ideologia oświecenia

Ideologia oświecenia.

Klasycyzm — w odniesieniu do architektury i sztuk plastycznych jest przejawem oświecenia, umysłowego i filozoficznego prądu, trwającego w Europie od końca w. XVII (w Anglii) aż do początku w. XIX.

Filozofowie doby oświecenia — racjonaliści — odrzuciwszy wiarę, …

Znaczenie wyrazu „klasycyzm”

Znaczenie wyrazu „klasycyzm”.

Termin „klasycyzm” wywodzi się od łacińskiego słowa classis, którym w starożytnym Rzymie określało się klasę majątkową (obywatele najbogatsi, a więc w ówczesnym, klasowym podziale „najlepsi”). Następnie słowo to oderwało się od swoich socjologicznych źródeł: zaczęto posługiwać się …